Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

17/8/2006

Vår bästa tid är nu

Filed under: Hälsa — Björn @ 9:14

Den 7 juni i år publicerade Folkhälsoinstitutet en rapport, som i all sin enkelhet och i karaktäristisk försiktig språkdräkt ändå berör en mycket viktig och stor nyhet.

Rubriken lydde ”Är det lönsamt med prevention efter 65?”. I ytterligare ett meddelande den 26 juni med rubriken ”Äldres hälsa” skrev man ordagrant: ”Möjligheten att påverka äldres hälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet är större än man trodde för några år sedan”. Formuleringen visar att också det mycket stramt politiskt styrda Folkhälsoinstitutet nu lämnar sitt smala politiska perspektiv och tar till sig den vetenskapligt baserade hälsokunskap, som utomlands funnits sedan länge.

Ingressen till meddelandet är ordagrant: ”Att hemtjänsten gör förebyggande hembesök till friska pensionärer är kostnadseffektivt. Hembesöken minskar dödligheten, förbättrar den hälsorelaterade livskvaliteten och minskar oro och smärta. Det visar den sista rapporten från ett försök i Nordmalings kommun”.

Projektet bestod av att under åren 2000-2002 fick en grupp friska 75+:are fick så litet som fyra hembesök av en distriktssköterska + en hemtjänstassistent. De friska äldre fick då livsstilsråd, sjukdomsråd och information om risker i hemmiljö.

För att försöket skulle vara så vetenskapligt baserat som möjligt lottades interventionsgruppen fram och kom att bestå av en tredjedel av åldersgruppen som helhet. De andra två tredjedelarna fick då fungera som kontrollgrupp.

Resultaten var trots den mycket lilla informationssatsningen mycket påtagliga. Dödligheten minskade från förväntade 19 fall till bara 8, det betydde alltså att dödligheten under projekttidens två år mer än halverades. Seniorerna mådde också bättre, livskvaliteten ökade och de upplevde mindre smärta och oro.

Denna rapport har ett extra stort intresse och värde för mig. Det är nämligen i Nordmaling jag som 15-åring, 1950, ”konverterar” till en mycket tidig friskvård, en livsstil som utesluter rökning, alkohol, kaffe och då, mest kontroversiellt, kött i maten. Jag blev då alltså Waerlandist, dvs laktovegetarian. Det kan vara av intresse att nämna att det är fem år innan Waerlandismens skapare, finlandssvensken Are Waerland dör. Han var i tidigt vuxenliv mycket sjuk, men efter kraftfull livsstilsomläggning, får han en kraftig livsförlängning och dör 80 år gammal. Medellivslängden i Finland då var nästan 15 år kortare. En medellivslängd som Are Waerland överträffade med bortåt 25%. Den vegetariska inriktningen har följt mig genom hela livet, mer eller mindre 100%-igt.

Så några kommentarer om Folkhälsoinsitutet. När Institutet fick sitt stolta namn var det en falsk varubeteckning. Av de cirka 90 anslagna miljonerna skulle 70 miljoner användas för den i verkligheten mycket diminutiva sjukdomen AIDS. På varje person som dör i AIDS i Sverige idag går det 1000 som dör i hjärt-kärlsjukdomar!! Ändå döptes myndigheten till FOLKhälsoinstitutet!!

Det är därför glädjande att se att den mycket hårda politiska styrningen som framför allt tidigare karaktäriserade Folkhälsoinstitutet nu dämpas alltmer, kartan byts alltmera ut mot verkligheten, och insatser som också i verkligheten kan sägas vara i follkhälsans tjänst backas upp. Verkligheten blir också allt viktigare även för det politiserade Folkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutet har dessutom mycket sent omsider sjösatt projektet ”Healthy Aging” och hade 19-20 januari 2006 en konferens i Prag, ledd av Folkhälsoinstitutets chef, vpk:aren Gunnar Ågren. Seminariet genomfördes med tio huvudsakligen postkommunistiska Östeuropeiska länder, länder som sedan länge visat att de är riktigt dåliga på att motverka Östeuropas stora folkohälsa. Medellivslängden i Östeuropa är under hela 1900-talet och också nu på 2000-talet mycket kortare i de (post)kommunistiska länderna. Man har givit projektet namnet ”Healthy Aging”, ett begrepp som använts i Västvärlden, framför allt USA, i snart 20 år.

Men bättre sent än aldrig!

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress