Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

6/8/2006

D-vitamin ökar överlevnadschansen nästan tre gånger

Filed under: Ljus — Björn @ 16:48

1901 fick läkaren N. Nielsen nobelpriset i medicin därför att han upptäckt att solljuset motverkade dåtidens grasserande lungsjukdom, lungtuberkulosen.

Upptäckten fick en enorm betydelse för sanatoriebehandlingen av tuberkulos i hela Västvärlden. Överallt anordnades som en stående ingrediens i behandlingen utomhusligghallar, så att patienterna kunde ligga ute och sola även mitt i bistraste vintern. Under min tid på f.d. sanatoriet Österåsen anordnades åtskilliga aktiviteter i ligghallarna, som alla fortfarande finns kvar.

Men när sedan allt effektivare antibiotikaterapi kom på 40-50-talet upphörde solningen som behandling och metodens värdefullhet föll i glömska. Metoden fick en stor spridning under 2:a världskriget då hemmasolning vintertid i form av kvartslampebestrålning blev vanlig i många svenska hem. Men nu ser en stor renässans vara på väg men denna gång handlar det inte om tuberkulos utan om lungsjukdomen lungcancer.

Forskare vid Harvarduniversitetet har nu visat att, i en studie av 456 lungcancersjuka, opererade patienter 5-årsöverlevnaden var nästan 3 gånger så stor i gruppen med bästa D-vitaminstatus, erhållet via solning, maten och kosttillskott, jämfört med dem med sämst situation, 72% resp. 29%.

Forskarna är som alltid karaktäristiskt försiktiga i sin tolkning men menar att det bör vara D-vitaminet, t.ex. egenproducerat efter solning, som är den skyddande faktorn. Forskarna menar att: ”a number of other studies have hinted that Vitamin D may work to inhibit a variety of different cancers”. Man kan tycka att endast rökningen borde vara den enda huvudsakliga riskfaktorn för lungcancern, men forskarna menar alltså med stöd av mycken annan forskning på andra cancrar, att D-vitaminet hämmar tillväxten och också spridningen av lungcancercellerna.

I svenska Läkartidningen av den 15 mars 2005 kunde man läsa en för svenska förhållanden mycket ovanlig artikel med titeln ”Oväntade fynd — solljus kan skydda mot cancer”. De tre välkända doktorerna, författarna avslutar artikeln med ordagrant: ”Intressant är att andra studier har pekat på möjliga positiva effekter av Vitamin D och solljus på insjuknande och överlevnad i bröst-, prostata- och tjocktarmscancer”. Artikeln innehåller dessutom en mening som citerande massmedia helt förbigått, det står ordagrant: ”Författarna konkluderar att hög solexponering eventuellt förbättrar överlevnaden vid melanom”. Ingen har alltså kommenterat än mindre försökt förklara detta påstående — men det kan jag!

USA-forskningen är av utomordentligt stor betydelse eftersom lungcancersjukdomen ställvis i världen är den vanligaste cancern, långt mycket vanligare än malignt melanom, det är inte så många år sedan så var förhållandet också i Sverige. Samtidigt är det sorgligt nog så att Europa och förståss Sverige ligger som så ofta 5-10 år efter USA i forskningen på också det här området, så det kommer att ta många år för t.ex. svenska cancerläkare, som i 15 år kampanjat mot solning, att vilja erkänna att de ”silat mygg och svalt kameler”.

Tyvärr finns det också i Sverige en ohelig allians mellan den akademiska skolmedicinen och mediavänstern, båda vill av helt olika skäl ”mörklägga” den stora medicinska nyttan av solning. Rapportens från USA importerade BBC-nyhet återgavs kort av svenska TT, eftersom det är ”fel” nyhet i Sverige och Europa, och silades bort av uppskattningsvis 95% av svenska massmedia. Endast Västerbottenkuriren och Dagens Nyheter återgav forskningsresultatet mycket kortfattat. De sakligt fylliga amerikanska rapporterna innehåller inget av det nedtystande av ämnet som karaktäriserar svenska medier.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress