Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

20/7/2006

Var tredje bilförare kör livslångt olycksfritt

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 9:19

Om man frågar äldre förare, hur olycksfritt de under sitt långa liv kört, svarar ungefär 30% att de aldrig varit med om någon olycka av betydelse. De har alltså livslångt kört omdömesgillt och kommer med all sannolikhet att göra det också som ännu äldre. Det är därför förfärligt, om stereotypa bestämmelser fråntar dessa livslångt omdömesgilla förare deras körmöjlighet, bara för att de t.ex. har hög kronologisk ålder.

VTI (Väg och Trafikinstitutet) visade för några år sedan att den massmediala bilden, (helt enligt journalismens dolda agenda) misskrediterade framför allt äldre förare. När VTI:s studie publicerades var det mycket få tidningar som återgav det för massmedia bekymmersamma forskningsresultatet. Upprepade analyser har visat att, det som massmedia kanske är sämst på, är berättigad självkritik.

OECD konstaterade dessförinnan, att äldre löper mindre risk att drabbas av olyckor, om man använder eget transportmedel, egen bil, istället för de kollektiva transportmöjligheterna. Det är väl känt att fler äldre dör i trafikolyckor, men analyser har visat att det inte beror på köroskicklighet, utan på att en gammal kropp tål olyckans brutala våld sämre.

I julinumret av American Journal of Public Health publiceras en vetenskaplig rapport, författad av bland andra professor Shiela West vid John Hopkins Medicinska Institut. Studien bestod av att man under 10 års tid medicinskt noga följt cirka 16.000 människor i åldersintervallet 65-85 år, alla boende i en småstad med 40.000 innevånare. Avsikten med studien var att se hur fortsatt bibehållet bilkörande påverkade människornas hälsa. Under den 10 år långa observationstiden slutade 22% att köra. Genom den noggranna uppföljningen kunde man skilja dem som slutade att köra p.g.a. hälsoskäl från dem, som blev sjuka av, att de slutade att köra.

Studien visade att äldre som inte fortsatte att köra, eller inte hade någon i hushållet som körde, löpte fyra gånger så hög risk att få så mycket försämrad hälsa att de hamnade på institution, som särskilt boende eller vårdhem. Att hamna på ett vårdhem kostar i USA cirka 600.000 svenska kronor per år och ungefär halva summan i särskilt boende. Det betyder förståss, att kan äldre med hjälp av bibehållet körkort bo kvar hemma länge, är det stora summor att tjäna för samhället, förutom de stora psykologiska vinsterna det innebär för individen, för att inte tala om den allmänt förbättrade hälsan som den av bilkörningen ökade aktiviteten leder till. Det hemmabundna stillastittandet minskar. Ultramodern forskning visar att enkla vardagsrörelser är av mycket stor hälsobetydelse för de äldre. Kan bilen transportera de äldre ut till ett museebesök, en strandpromenad, en picknick, ett stormarknadsbesök är det av överraskande stor betydelse. Att detta är en stor fråga för samhället understryks också av att antalet äldre hela tiden ökar.

Självklart kan äldre förare med sin berättigade långsamhet skapa trafikbekymmer, speciellt i hetsig storstadstrafik, men betydelsen av det måste vägas mot den stora vinst, som samhället gör om äldre tillåts fortsätta att köra, speciellt i områden där den kollektiva trafiken är sparsam eller obefintlig.

Massmedias (avsiktliga?) osanna nidbild av äldre förare måste bland beslutsfattare och röstande medborgare balanseras av en vetenskapligt baserad och därmed sann bild.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress