Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/11/2009

Dagens bild

Filed under: Den friska hjärnan,Hälsa,Hjärtat,Kost,Psykisk hälsa — Björn @ 9:16

medelhavslunch

 

Medelhavsmaten är inte ”bara” hälsosam för hjärna och hjärta – den är också en fest för ögat.

29/11/2009

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 15:06

hibiskus

 

Vit hibiskus – sirlig skönhet i trädgården.

Nueva Andalucia den 29 november.

Krymp krymparna – ”Shrinking the Shrinks”

Ovanstående engelska överskrift är hämtad ur Science den 2 oktober 2009. I den engelska världen talar man om psykologen som “a Shrinker”, här i Sverige används istället termen “hjärnskrynklaren”.

Världen över lider det psykologiska tänkandet svårt av en stor brist på vetenskaplig förankring. Om detta skrev den i vetenskapliga sammanhang toppnoterade biomedicinska vetenskapsmagasinet “Science” den 2 oktober 2009 och presentationen är så bra så jag översätter det korta stycket och återger det till större delen på svenska.

Föreningen The Association for Psychological Science (APS) bildades för nu femton år sedan och man har sedan dess oförtrutet arbetat för att också det psykologiska tänkandet skall vara vetenskapligt evidensbaserat.

APS har ett 145 sidor långt dokument publicerat i novembernumret av the Journal Psychological Science in the Public Interest och rapporten har väckt berättigad uppmärksamhet och har kommenterats i en mängd tidningar och tidskrifter som Washington Post, Psychology Today, Newsweek, Los Angeles Times, Nature och alltså också Science – alla tillgängliga på nätet.

Texten i Science lyder i min översättning (och är alltså publicerad under rubriken “Shrinking the Shrinks”).

Många av USA:s utbildningsprogram för kliniska psykologer borde skrotas “Many training programs for clinical psychologists in the United States should be scrapped”. I en rapport efterlyser APS mer vetenskaplig stadga i psykoterapin. Klinisk psykologi liknar medicinen i ett skede i det förflutna när utövarna arbetade på det huvudsakligen förvetenskapliga sättet. Psykoterapeuternas brist på adekvat vetenskaplig utbildning får dem att sätta personlig klinisk erfarenhet före forskningsevidens. “Lack of adequate science training leads them to value personal clinical experience over research evidence”.

APS-rapporten anklagar American Psychological Association – vilken huvudsakligen består av kliniska psykologer – för en alltför slapp ackreditionsstandard och föreslår en ny mekanism för att certifiera Filosofie Doktors-utbildningar. Psykologen Scott Lilienfield vid Emoryuniversitetet i Atlanta lovordar rapporten och säger. “Alldeles för många terapeuter tillhandahåller sakligt ogrundade eller otestade behandlingsprogram. “Far too many practitoners are administering unsubstantiated or untested intervention”. Men han oroar sig också för att APS förslag kommer att frysa ut de “Psychology Doctor” (obs inte Fil.Dr.) program, icke-forskningsbaserade akademiska titlar som började komma på 1970-talet och som nu täcker omkring hälften av USA:s kliniska psykologer.

Som exempel på att den psykologiska terapin är grovt otillräcklig illustreras av det faktum att bara var sjunde patient som lider av post traumatiskt stressyndrom får den vetenskapligt baserade botande Kognitiva Beteende Terapin som faktiskt finns.

En av rapportens medförfattare, Timothy Baker, medicinprofessor vid Universitetet Wisconsin School of Medicine and Public Health i Madison, förutspår att rapporten kommer att ofrånkomligen omforma den kliniska psykologin precis som Flexnerrapporten (1910) omformade den medicinska utbildningen, något som ledde till nedläggning av nästan hälften av USA:s medicinska skolor. “The APS report will ultimately reshape clinical psychology just as the (1910) Flexner Report reshaped medicine leading to the closure of almost half the nation’s medical schools”.

Att också den vetenskapligt mycket välrenommerade tidskriften Nature ställer sig bakom det faktum att den överväldigande majoriteten psykologiutbildningar i USA måste omformas eller skrotas konstateras i en ledare den 15 oktober 2009. Där skriver man ordagrant: “The APCS is well-positioned to take such a step. But whoever takes it should do so soon. Unmet mental-health needs are massive and growing: the number of Americans receiving mental-health care has almost doubled in the past 20 years. There is a moral imperativ to turn the craft of psychology – in danger of falling, Freud-like, out of fashion – into a robust and valued science informed by the best available research and economic evidence”.

I Sverige har professorn i kognitiv neurovetenskap, Martin Ingvar, och psykiatern Johan Cullberg i DN debatterat om psykiatrin och betecknande nog uppfattade en läkare i Läkartidningen det hela som en debatt mellan “humanism” och “biologism” men inlägget i Science och alla andra media visar att striden istället står mellan vetenskap och icke-vetenskap.

 

 

 

 

 

28/11/2009

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 15:38

koltrasthona

 

Den ganska orädda Koltrasthonan granskade mig med sitt högra öga, vars synbild går till fågelns ”analyserande” vänstra hjärnhalva.

Hennes slutsats blev ”han är – på det här hållet – ofarlig”.

(Jag fotograferade henne på 12 meters håll i dag)

Att hon verkligen är lugn syns också på att hon intagit viloposition – hon står på bara ett ben.

27/11/2009

Även ”kulturikoner” måste sluta röka

Socialstyrelsen kommer till våren att presentera ett program med nya riktlinjer om hur svenskarnas skadliga levnadsvanor på bästa sätt skall påverkas. Det handlar om att man på olika sätt skall motverka rökning, alkoholmissbruk, kostfel och fysisk inaktivitet.

Under den pågående Läkarstämman har ytterligare en undersökning redovisats som visar att rökstopp i högsta grad förbättrar resultatet i samband med operation. Om detta skriver Svenska Dagbladet i dag den 27 november 2009 under rubriken “Rökstopp krav för operation” med ingresstexten “All kirurgi bör föregås av rökstopp. En kirurg skall kunna neka en rökare operation om rökningen äventyrar den medicinska nyttan med ingreppet”.

Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens chef säger i artikeln “Vi är alla folkhälsoarbetare och vården måste handla om att göra patienten frisk. Vården har inte riktigt sett sin roll i detta. Vi måste våga ta upp riskbeteenden som till exempel rökning”.

Som exempel på att detta är viktigt berättar David Lindström, kärlkirurg på Södersjukhuset, att han numera säger nej till rökare som inte vill genomgå rökavvänjning inför en bråckoperation. Den tryckökning som rökhostan åstadkommer kan omgående försämra resultatet efter bråckoperationen.

Att det hela fungerar kan man tydligt se vid Ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där har man sedan ett halvår tillbaka infört rökstopp som villkor för all kirurgi. Patienterna har i de flesta fall varit tacksamma och till och med kommit och tackat oss efteråt berättade chefen för kliniken Olle Svensson på Läkarstämman i går.

För den som under många, många år arbetat tobakspreventivt känns detta förstås mycket välkommet men ändå mycket senkommet. Men eftersom “multidrogandet” inom den svenska kulturvärlden på olika sätt verkar vara i tilltagande – och dessutom hyllas – är detta en viktig och nödvändig markering. TV-journalisten Fredrik Virtanen har till exempel i tidningen Journalisten berättat att recenserande journalist nog bör vara “packad” för att rätt förstå en rockkonsert!?

Folkmordsförnekaren, nyktre alkoholisten, storrökaren och kulturikonen PO Enqvist berättade för en tid sedan i en intervju i tidningen Vi att när han slutade dricka gjorde han det genom att växla över till storrökande. I tidningsintervjun förklarade han – uppenbarligen nog så stolt – att han kunde göra det eftersom han har en stark karaktär.

Han har också berättat att han – trots att han är rökare – har kranskärlsopererats två gånger – uppenbarligen utan att vilja inse sambandet mellan rökningen och det stora behovet av livräddande kranskärlsoperationer. Miljonären PO Enqvist har förstås fått dessa operationer gjorda med hjälp av allmänhetens skattepengar.

Nu kan uppenbarligen kulturelitens gunstlingar inte längre räkna med att självklart stå över en avslöjande bister verklighet – inte ens om man fått Augustpriset för sin senaste självutlämnande bok, där som vanligt författaren är huvudpersonen och där de av de katastrofala missbruken drabbade anhöriga inte alls är beskrivna.

Enligt Världshälsoorganisationen är tobaksbruket en narkomani, svenska Socialstyrelsens skärpning närmar sig alltmer sanningens kärna.

25/11/2009

Den psykodynamiska terapin är en ”skyddad verkstad” där de skadliga effekterna döljs

Att Socialstyrelsen sedan mars 2009 prioriterar Kognitiv Beteende Terapi – i behandlingen av psykiska sjukdomar – är också därför att den terapins skadliga biverkningar – till skillnad från den gamla – är mycket färre.

Redaktionen på Insidan i Dagens Nyheter har insett nödvändigheten av att KBT-utbildade psykologer ersätter dem med den gamla vanliga utbildningen, och har därför anställt den legitimerade psykologen och KBT-terapeuten Liria Ortiz. Hon har skrivit tre böcker med titlarna ”Till spelfriheten”, ”Förändra ditt liv” och just nu utkomna ”När förändring är svårt” (Natur & Kultur).

Liria Ortiz skriver i Dagens Nyheter den 12 november 2009 under rubriken ”Ältande förstärker smärtan” ordagrant ”Nyare psykologisk forskning visar att det inte med automatik är bättre ju mer man talar om sin sorg och vrede. Det kan vara precis tvärtom, de negativa känslorna biter sig fast och växer. Jag har träffat personer som har ältat ett kärlekssvek i tio år, och de mår inte bra”.

Den som alltså gått i den gamla vanliga psykodynamiska terapin har okänt ofta startat ett mångårigt ältande som år efter år kan missfärga livet.

Vid medikamentell behandling av oro, ångest och depressionssjukdomar är det obligat att biverkningsriskerna för medicinerna noggrant redovisas, till art och frekvens. Alla de uppgifterna kan vem som helst återfinna i vilken Patient-Fass som helst.

Vid psykodynamisk terapi har det aldrig funnits krav på att den terapin i förväg eller ens i efterhand ska redovisa sina skadliga effekter på oros-, ångest- och depressionssjukdomarna.

Det är fullständigt absurt att en ”skyddad verkstads-mörkläggning” av denna stora okända del av psykoterapins effekter ännu inte har brutits.

Dagens bild

Filed under: Ljus,Natur — Björn @ 9:26

spanienelva

Soldränkt västersluttning av bergskedjan Sierra de Ojen, fotot taget i början av januari.

Older Posts »

Powered by WordPress