Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/8/2007

Naturljud lugnar

Filed under: Allmänt,Natur,Psykisk hälsa — Björn @ 8:54

På Nyhetsportalen.se fanns igår tre notiser om att svagt naturljud som en kuliss i klassrum ger en lugnare studiemiljö. Vid Sjöboskolan i Horred i Södra Västergötland kontaktade man för ett år sedan två akustiska formgivare för att de skulle skapa en lugnande akustisk naturmiljö i en mellanstadieklass.

Det har nu gått ett halvt år och eleverna har alltså fått lyssna till svag fågelsång, vindsus, porlande vatten och andra naturljud. Läraren Charlotte Terje berättar att den naturimiterande ljudmiljön har en tydligt lugnande effekt på barnen.

I Västnytts intervju med några barn berättar de att de tycker att ljudet är skönt, att de ”mår bra i kroppen” av det stillsamma bakgrundsljudet.

Försöket går nu in på sin andra termin och skall längre fram utvärderas.

29/8/2007

Alzheimergåtan ytterligare ett steg närmare sin lösning

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Hjärtat,Kost,Psykisk hälsa — Björn @ 9:09

En av åldrandets otrevligaste sjukdomar närmar sig sin förklaring.

Psykiatriprofessorn Gail Li och medarbetare vid universitetet i Washington publicerar i den vetenskapliga tidskriften Neurology 28/8 2007 en mycket spännande forskningsrapport som baseras på ett helt nytt forskningsmaterial. Rapporten kommenteras i EurekAlert den 28 augusti 2007 med rubriken ”First direct evidence that widely used heart drugs may protect brain”. Rapporten kommenteras också i FoxNews den 28 augusti 2007 med titeln “Cholesterol drug may ward off Alzheimer’s”.

Forskningsrapporten är betalad av National Institute of Aging, vilket förstås borgar för undersökningens goda kvalitet.

Det nya i sammanhanget är att det är den första studien som baserats på obduktion av 110 amerikaner i åldersintervallet 65-80 år. De hade alla i förväg donerat sina organ till forskningen.

Forskarna kunde vid den mikroskopiska granskningen av hjärnvävnaden se att de som under sin sena livstid hade tagit mediciner av statintyp, för att motverka hjärt-kärlbesvär, hade cirka 80 % mindre av de vid Alzheimersjukdomen karaktäristiska proteininlagringarna i hjärnans vävnad.

Undersökningen stöder alltså den hypotesen att Alzheimersjukdomen är de fina hjärnblodkärlens åderförfettningssjukdom. Därmed pekas återigen det mättade fettet ut som en av de största bovarna i dramat. Mättat fett, till exempel smör och transfetter, höjer vår egen kolesterolproduktion mer än något annat. Mayokliniken hävdade nyligen att ett ägg om dagen är för mycket. 1970-talets stora antikolesteroltänkande verkar komma tillbaka, nu med hjärnan som målorgan.

Forskarna påpekar att urvalet av patienter inte var randomiserat men man hade ändå matchat för ålder, kön och tidigare hälsa.

28/8/2007

Kostråd för prostatacanceröverlevare

Filed under: Cancer,Hjärtat,Kost,Ljus,Motion — Björn @ 9:32

I den vetenskapliga tidskriften ”Current Opinion Urology” har man specialiserat sig på att presentera färsk forskning inom urologin. I majnumret 2007 publicerar man en rapport under rubriken ”Dietary intervention in the management of prostate cancer”, ungefär ”Kostintervention i hanteringen av prostatacancer”.

Rapporten är bland annat skriven av Wendy Demark-Wahnefried. Hon är professor både i kirurgi och Omvårdnad vid Duke University Medical Center i North Carolina, USA. Hon har forskat mycket och går man in på Pub Med, Amerikas största medicinska datasystem, ser man att hon publicerat sig 68 gånger. Det är av intresse att veta att hon själv fick cancer när hon var 26 år, en cancer som hon opererades framgångsrikt för flera gånger, hon fyller snart 50 och lever frisk utan återfall av sjukdomen.

Eftersom prostatacancersjukdomen är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män är det av mycket stort intresse att ta del av vad färsk forskning har att komma med på området.

Livsstilsåtgärder är viktiga också av det skälet att prostatacancergruppen som sådan är i ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, diabetes och benskörhet. ”Dietary factors have proven to be important in managing prevalent comorbidities in this patient population (cardiovascular disease, diabetes, and osteoporosis)”.

Professor Demark-Wahnefried påpekar att snart har vi resultatet från randomiserade, kontrollerade studier men de är ännu inte klara. Fram till dess menar Demark-Wahnefried och medarbetare att vi får lita oss till epidemiologiska studier vars resultat förstås är osäkrare.

Professorn menar att urologläkare, som vill ha bästa möjliga klinisk terapi, bör uppmana sina patienter att hålla normalvikt genom regelbunden motion och en hälsosam växtbaserad kost rik på frukter, vegetabilier och fullkornsprodukter. ”Urologists aspiring to best clinical practice should encourage their patients to achieve a healthful body weight through regular exercise and a healthful plant-based diet rich in fruits, vegetables, and whole grains”. Professor Demark-Wahnefried menar att dessa råd bör man idag kunna ge, därför att forskningen så här långt talar för att energibalansen är viktig när det gäller att motverka prostatacancer. ”To date, the strongest evidence regarding diet and prostate cancer relates to energy balance”.

Dr Wendy Demark-Winifried lever som hon lär. Motionerar regelbundet och äter hälsosamt. ”Fortunately, I love fruit and vegetables. I can’t ask my cancer survivors to exercise if I don’t do it, you have got to walk the walk”.

Jag vill gärna påpeka att en promenad utomhus i solskenet i North Carolina, som ligger på samma breddgrad som Gibraltarområdet, även vintertid fyller på det viktiga D-vitaminförrådet i huden ordentligt.

27/8/2007

Skräckminnen kan släckas

Filed under: Den friska hjärnan,KBT,Psykisk hälsa — Björn @ 9:08

Människor som är med om otäcka skräckupplevelser i krig, trafikolyckor eller vid kriminellt våld kan i de allra flesta fall oftast lägga dessa skräckbilder bakom sig, men en liten i förväg ”skör” minoritet fortsätter att plågas av skräckbilderna, och hos denna lilla minoritet är minnesbilderna ofta svåra att släcka. De utvecklar ett syndrom som brukar betecknas med PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, på svenska Posttraumatiskt stressyndrom.

För människan har det varit av stort överlevnadsvärde under förhistorien och in i vår tid att kunna lägga hemska upplevelser bakom sig och inte i nuet invalidiseras av skräckminnen.

Forskningen försöker därför kartlägga hur utsläckningen av otrevliga upplevelser går till hos normala människor, icke-psykiatriska försökspersoner.

Vid universitetet i Colorado genomförde nyligen tre psykologer ett forskningsförsök som fick ett resultat, värdigt att publiceras i Science, vilket inte säger litet. Rapporten publicerades i numret av den 13 juli 2007 och kommenteras i Science News den 14 juli 2007 under rubriken ”Forget about it – how the brain suppresses unwanted memories”.

Det nya i undersökningen är att 16 friska försökspersoner, efter att ha inpräntat skräckbilder, fick sin hjärna avbildad i magnetkamera och man kunde då visa hur högra hjärnhalvans styrande frontallob dämpade skräckminnets återgivning i till exempel synbarken.

Försöket gick till så att 16 kvinnor fick titta på bilder av 40 främmande ansikten i kombination med otrevliga olycksbilder. Därefter fick kvinnorna titta på de främmande ansiktena och hälften uppmanades att återkalla minnet av bilolyckan, hälften uppmanades att inte göra det.

Därefter frågades kvinnorna ut om olycksbilden och de fick i detalj redogöra för hur den såg ut. Det visade sig då att 30 % av dem som fått i uppgift att i minnet repetera bilolyckan av sig själva hade fått en försämrad minnesbild, medan 70 % av dem som repeterat skräckbilden kom ihåg den. Men bland de kvinnor som fått instruktioner om att vid repetitionen av det främmande ansiktet inte återkalla minnet av olycksbilden var det bara 53 % som mindes bilden väl. Övningen att ”tänka bort” bilden hade alltså gett ytterligare resultat. Man känner här igen den Kognitiva Beteende Terapins välfungerande tankestyrning av sjukliggörande känslor.

”Hjärnkameran” kunde visa att två ställen av den högra frontalloben fick blodflödet att minska i synbarken och de basala delar av hjärnan som aktiveras vid otäcka känslor.

Hos dessa friska icke-psykiatriska försökspersoner kunde man alltså visa att vanliga friska människor har en stor förmåga att i hjärnan dämpa resonansen för skräckminnesbilder. Psykologen Michael Anderson vid universitetet i Oregon som också forskat i samma ämne säger: ”These findings run counter to the general idea that traumatic memories are difficult, if not impossible to suppress”.

“Räkna de lyckliga stunderna blott och glöm dem som sorger dig ger”! Även gamla schlagertexter kan bära på viktiga sanningar.

25/8/2007

Friskvård bevarar den äldres sexuella förmåga

Dagens Nyheter ställde följande fråga till sina läsare den 12 juni 2007: ”Är du rädd för att bli gammal?” Ja svarade 46 %, Nej 54 % (3587 röster). För många är åldrandet ett bekymmer och därför är det viktigt att vi får rätt proportion på hur den sviktande förmågan på olika områden ser ut, och vad som kan göras för att förbättra kapaciteten.

Det välkända Pewinstitutet i USA frågade nyligen, för andra gången på 20 år, vad som är viktigast i ett välfungerande äktenskap/tvåsamhet och av tio faktorer rankades den trogna välfungerande sexualiteten som nummer ett.

I den mycket välrenommerade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine publicerade ett antal forskare den 23 augusti 2007 resultatet från den första nationella undersökningen av hur sexualiteten ser ut för äldre människor. Undersökningen har letts av gynekologiprofessorn Stacy Lindau och fil.dr Linda Waite, båda vid universitetet i Chicago. Amerikanska Socialstyrelsen (National Institute of Health) har varit med och bekostat undersökningen, vilket betyder att upplägget varit i förväg granskat och godkänt. En rad andra välkända institut står också bakom undersökningen.

Undersökningen bestod av att man frågade ut ett nationellt representativt sample i åldersintervallet 57-85 år om deras sexuella aktiviteter senaste året omfattande 3005 kvinnor och män. Man frågade alltså gifta, ogifta, änkor och änklingar om de sexuella aktiviteterna och deras frekvens.

Undersökningens upplägg bemöttes med stort intresse från de utfrågade. Det var bara 2-7 % som vägrade att vara med i detta känsliga ämne och när undersökningen var klar kunde man se att man fått in svar från 75 % från dem som ursprungligen kontaktats. Det är mycket bra svarsfrekvens, speciellt i en ålder där människor försvinner ur forskningsgrupperna på grund av att de dör. Forskarna har roat berättat att det var lättare få uppgifter om deltagarnas sexuella aktiviteter än om deras inkomster!

Man påpekar att undersökningen är extra bra därför att tidigare undersökningar på äldre och ”äldre äldre” har haft stort bortfall och dålig nationell representativitet. Ett skräckexempel är ett exempel den mycket omskrivna Shere Hite-rapporten, där initiativtagaren skickade ut 100000 frågeenkäter och fick sedan svar på bara 3-4 %. Hon begick då det mycket stora misstaget att dra generella slutsatser från undersökningen där 96 % utgjordes av ett jättelikt bortfall! Anledningen till att man så villigt svarat på enkäten är förstås att en majoritet av de sexuellt aktiva äldre anser att den sexuella intimiteten är en viktig del också av deras liv trots att många har störande hälsoproblem.

I åldersgruppen 57-64 år var 73 % sexuellt aktiva. Siffran sjönk till 53 % i åldersgruppen 65-74 år och i åldersgruppen 75-85 år 26 %, alltså var fjärde (och inte var femte, som det står i Expressen).

Ett intressant fynd var, att den kronologiska åldern inte var lika viktig som den fysiska och psykiska hälsan ”Although sexuality has long been thought to deteriorate inevitably with age, we found that health is a more important indicator for many aspects of sexuality than is age alone”. Av dem som uppgav att de hade mycket god hälsa var bland männen 81 % aktiva, för kvinnorna var siffran 51 %. För de män som uppgav dålig hälsa var siffran för sexuellt aktiva 47 %, också kvinnorna hade en halvering till 26 %. Rökning är till exempel en välkänd erektionsförsvagare redan för yngre och medelålders män och givetvis ännu mer för äldre.

Var sjunde man tog medicin, ofta Viagra, för att förbättra sin sexuella förmåga. Bland männen hade hälften ett medicinskt problem, var tredje hade två problem eller fler.

Bland kvinnorna, som ofta var ensammare än männen, hade 43 % låg lust, 39 % med torr slida och 34 % orgasmoförmåga. Fenomenet förklaras till en del av att i åldern 75-85 år hade 4 av 5 män en fast partner, men för kvinnornas del bara 2 av 5. Förklaringen är förstås att kvinnor oftast är gifta med en äldre man och eftersom mannen har kortare livslängd än kvinnan, blir änkorna betydligt fler än änklingarna.

Ett av skälen till att forskarna ville göra denna kartläggning är att man vet att goda sociala relationer är bra för hälsan och man ville i den här undersökningen tydliggöra den sexuella tvåsamhetens speciella effekt inne i ”flersamheten”.

Denna undersökning visar alltså att det finns ytterligare ett skäl, och ett viktigt sådant, att sköta sin hälsa. En åldrad men frisk kropp och själ håller den sexuella glädjen och förmågan länge vid liv.

24/8/2007

Modern konst gör oss till sämre människor

När den moderna konsten allt för mycket består av ”Kejsarens nya kläder”-dagsländor förlorar litteratur och bildkonst sin positivt skapande kraft och blir istället destruktiv. Om detta har professorn i litteratur, John Carey vid universitetet i Oxford, skrivit en bok ”What good are the arts” kommenterad på Svenska Dagbladets ”Under-strecket”-sida den 24 mars 2007. Kommentaren är skriven av fil.dr Jerry Määttä och artikeln bär rubriken ”Gör konsten oss till sämre människor?” och svaret blir ja. Den enda moderna konstform som får godkänt av John Carey är den seriösa litteraturen.

Sedan jag sammanställde min bok om Psykisk Hälsa (1985; s.128; Friskvårdscentrum), har jag fortsatt att vara öppen för fakta, som på olika sätt visar att vår psykiska hälsa kan skadas.

När nu de voluminösa hyllningarna av Ingmar Bergman från hans devota beundrarkrets i ”kulturmaffian” börjar att klinga av, är det tillfredsställande att se att andra röster får komma till tals. Eftersom jag själv hör till den stora majoriteten av icke-beundrare gläder jag mig åt att också kritiska röster släpps fram.

Jag gissar att om någon tidning skulle våga sig på (men det tror jag ingen tidning vågar) att fråga läsarna om de tycker om Bergmans filmer, skulle 80-90 % svara – Nej!

Ingmar Bergman sade i en tidigare intervju i Aftonbladet den 26 mars 2005 ordagrant: ”Jag har hela mitt liv varit utomordentligt fri från medkänsla”. Cordelia Edvardsson berättade nyligen, att när hon skulle göra en intervju med Ingmar Bergman fick hon en utskällning som hon aldrig glömde. Hon skriver ordagrant om ”Bergmans hänsynslösa och förödmjukande behandling av människor som saknade betydelse för honom och hans konst” och hon påpekar också att ikonen Bergman var nazist under sin ungdom, men att han utan vidare förlåtit sig själv för denna förvillelse. När det blev klart att miljardären Ingvar Kamprad haft nazistiska sympatier under sin ungdom fick han löpa gatlopp i pressen och tvingades till att göra avbön. Den enda som tagit fatt i Ingmar Bergmans ungdomsnazism är den ur ”kulturmaffian” utstötta Maria-Pia Boëthius.

Universitetslektorn Rikard Loman publicerade för två år sedan en avhandling om Ingmar Bergmans ”En vintersaga”. Han är alltså van att lägga en mycket mer analyserande synvinkel på Ingmar Bergman än vad den förförda – i biosalongens tvingande mörker hypnotiserade – filmbetraktaren någonsin kan göra. Om detta skriver han en klokt analyserande artikel i Dagens Nyheters kulturdel den 22 augusti 2007.

Artikeln har titeln ”Dämonerna skadade 1900-talskulturen”. Universitetslektorn är inte alls imponerad av den emotionella innebörden i Ingmar Bergmans konstnärskap. Han tycker alltså istället att Ingmar Bergmans kulturella inflytande är och har varit destruktivt.

I inledningen skriver han ”Förr eller senare måste vi söka oss bortom lovorden och fråga oss om Bergman verkligen varit bra för svensk kultur”. Längre fram står det ordagrant ”Bergmans människor får alla sina materiella behov tillgodosedda, men de är fyllda av existentiell vantrivsel. De inre demonerna står ändå på kö i deras kuvöstillvaro. Man hittar alltså ingenting av kampen mot materiell nöd eller den poänglösa strävan efter pengar i överflöd. Kalla krigsperioden med dess konstanta hot om förintelse speglas bara indirekt i hans verk”, skriver Rikard Loman.

Texten fortsätter ordagrant längre ner ”Prästsonen Bergmans verk är i påfallande liten utsträckning förankrad i sin tid, eller rättare sagt, få känner igen sig i den verklighet han beskriver. Och det går inte att komma ifrån att där finns ett drag av existentiellt dödsdansande i det mesta han gör. Hans huvudpersoner får aldrig det de vill ha och tillvaron är och förblir ett fängelse. Det är signifikativt att Bergman så gärna talar om vad som gått förlorat (ungdom, kärlek, ideal, tro), men så sällan om vad vi kan vinna”.

Vetenskapens enorma framsteg under 1900-talet som är århundradets signum återger han inte alls och då bara i negativ version. Rikard Loman skriver ”Vetenskapsmannen dyker bara då och då upp som representant för livsfientlighet och trångsynthet”.

Loman fortsätter ”Bergman har gjort de högst privata demonerna till ett estetiskt godtagbart ämne och handlingsförlamningen till en estetiskt godtagbar attityd. Det skulle inte göra så mycket om det inte i förlängningen så starkt påverkat våra föreställningar om vad en riktig konstnär vill och gör. På många sätt är Bergmans rika fantasi och kreativitet bortkastad. Han vitaliserar inte svensk 1900-talskultur, han väcker den inte till liv. Han bidrar tvärtom till att suga livsglädjen och livsviljan ur den”.

Universitetslektorn avslutar ”Bergman förtjänar ett museum, men låt oss inte efterlysa en ny Bergman. Det svensk kultur är i behov av nu är konstnärer som vår tid lever i, som använder sin nyfikenhet för att förklara och vitalisera tillvaron, inte för att göra den än mer nedslående, dunkel och obegriplig”.

Universitetslektor Rikard Lomans akademiska analys visar tydligt på allt det viktiga som saknas i Bergmans konstnärskap och synliggör den destruktiva grundton som finns i nästan alla hans verk.

När de unisona, devota hyllningskörerna nu klingar av känns det uppfriskande att läsa.

23/8/2007

Lögnen om ritualmördade barn är en akademisk varböld

Filed under: Familjen,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:25

Gårdagens DN bjöd på tre artiklar med för mig helt fantastiska innehåll.

I en stor debattartikel under rubriken ”Uppsala universitet måste läggas ned” kritiserar statsvetarprofessorn Bo Rothstein Uppsala universitets ledning för att man ställt sig bakom sociologiprofessor Eva Lundgrens fullständigt groteska påståenden om att 100-tals barn i Sverige ritualmördats i sexuella orgier. SOM-institutet vid Göteborgs universitet har nyligen visat att forskarnas anseende ute bland allmänheten sjunkit till det lägsta värdet som man någonsin sett.

Harvarduniversitetet visade för en tid sedan i en översikt av bortåt 100 studier av, hur människan under livet förändras och utvecklas, att det finns ett personlighetsdrag som utvecklas under hela livet ända upp i och in i ålderdomen. Det är ”conscientousness”, ett litet svåröversatt ord som väl bäst kan återges med det svenska ordet hederlighet. Ju äldre vi blir desto viktigare blir strategin i förhållande till taktiken. Det betyder att det på ett sanningssökande universitet är det nödvändigt att ledningen styrs av personlig mognad och inte av politiska eller andra hänsyn.

För den som upplever forskningen som den säkraste sanningskällan i vår tid var det en förfärlig upplevelse att se att Uppsala universitet slutgiltigt ställde sig bakom sociologiprofessor Eva Lundgren och inte begärde att hon skulle säga upp sig.

Statsvetarprofessor Bo Rothsteins artikel rekommenderas verkligen till läsning (www.dn.se/debatt), men jag vill här bara återge den sammanfattande kritik han riktar mot Uppsala universitet för dess friande av fullständigt grundlösa, akademiska satanistpåståenden.

Bo Rothstein gör ett faktiskt riktigt roligt debattinlägg med anledning av att landets nya universitetskansler, Anders Flodström, har sagt att landets 16 universitet borde krympas till 5. I det läget föreslår Rothstein att Uppsala universitet efter de två senaste fadäserna bör läggas ned.

Universitetets rektor, Anders Hallberg, rekryterad från läkemedelsindustrin, begärde i januari i år att två matematikprofessorer, efter internt bråk, som inte i efterhand kunnat redovisas, skulle säga upp sig. Men efter en kritikstorm från Sverige och utlandet har rektor Hallberg fått lov att krypa till korset.

Det fantastiska är att han, efter sannolikt ganska skarpa interna motsättningar, något som ju absolut inte är ovanligt i forskarvärlden, velat få matematikprofessorerna att självmant försvinna. Men den professor som i särklass mest skadat universitetets bild utåt, sociologiprofessor Eva Lundgren, har fått sitta kvar och har till och med fått förbättrade forskningsvillkor.

Statsvetarprofessor Bo Rothstein påpekar att Eva Lundgren i olika sammanhang gått ut och sagt att 100-tals barn ritualmördats i sexuella orgier i Sverige. Vidare att varannan man misshandlar sin partner.

Dessa alldeles groteska påståenden – komna från ett universitet – frias av ledningen, Vetenskapsrådet har inte fått granska Eva Lundgrens bakgrundsmaterial och ledningen har förklarat sig ha fullt förtroende för henne och gett henne extra ordinärt goda arbetsvillkor fortsättningsvis.

Nyligen upptäcktes ett grovt forskningsfusk vid Umeå universitet. En kinesisk gästforskare vars sensationella forskningsresultat publicerades i Science, avslöjades av hans efterträdare som kvalificerat fusk. Det ledde till att de artiklar där kinesen varit med, med stort beklagande drogs tillbaka.

Ledningen i Umeå visar tydligt att forskningsfusk absolut inte kan godkännas inom forskningsvärlden. Det borde också Uppsala universitets ledning begripa.

Older Posts »

Powered by WordPress