Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

28/2/2007

Är Kina världens största miljöbov?

Filed under: Allmänt,Mediekratin,Natur,Politik — Björn @ 9:18

Det är väl känt att den svenska vänsterns ”ikonland” Kina sedan länge fuskar med mycket av sin nationella statistik. Siffrorna för hur många som avrättas med dödsstraff anses allmänt vara grovt friserade, 80-90% redovisas inte. Exemplen kan mångfaldigas.

Kinas sätt att hantera utbrottet av fågelinfluensa är också en riktig skamfläck. När fågelinfluensan just startat gick ledande immunologer och infektionsklinikläkare i Norge och Sverige ut och sade att de skulle komma att köpa ut Tamiflu åt sig själva och sina barn. Regeringens rådgivare i dessa frågor, Hans Wigzell, chockerade massmedia med att bekräfta att han också tänkte göra det. Detta upprörde t.ex. massmedialt kände Göran Rosenberg, så han gjorde ett speciellt TV-program om detta, men den viktiga bakgrundssanningen kom ändå inte fram.

Initierade specialister som Hans Wigzell och hans kollegor visste att Kina grovt brutit mot västerländska spelregler på det medicinska området och fågelinfluensan såg ut att bli en av kommunismen hemmagjord epidemi, som skulle komma att drabba hela världen.

Myndigheterna i Kina struntade fullständigt i patentet för influensamedicinen Amantidin och gjorde en helt egen hemmaversion som framställdes i jätteformat. Brottet mot patenträtten var det första steget i den olycksaliga hanteringen. Amantidin utvecklades i Västvärlden som en medicin att sätta in som behandling av influensa hos människor. Det i Kina olagligt massproducerade Amantidinet gavs inte till människor utan till fjäderfä. Det var det andra brottet. Det tredje brottet var att Amantidinet gavs i förebyggande syfte till hönsen och ankorna, något som aldrig var meningen med medicinen i Västerlandet. Det ledde till att fågelinfluensaviruset snabbt utvecklade en resistens mot läkemedlet, vilket gjorde att jordens då enda fungerande antiinfluensamedicin blev utan effekt.

Sammantaget hade alltså piratkopieringen av Amantidinet gjort medicinen värdelös, samtidigt som det banade vägen för en ny, som det då såg ut, hotande världsepidemi, en pandemi. Som tur var visade det sig att denna återigen i Asien hemmagjorda epidemi, denna gång ett resultat av kommunismens dåliga förmåga att föda den jättelika befolkningen i Kina, inte blev så farlig som det såg ut från början, och som alltså fick ledande epidemiologer och infektionsläkare att öppet gå ut och säga att de skulle komma att skydda sin egen familj genom att köpa ur det lilla förrådet av Tamiflu som då fanns.

Det ekonomiska samarbetsorganet OECD har nyligen avslutat en översyn av Kina i vilken glappet mellan lagstiftning och efterlevnad pekas ut som ett stort problem för landet. I OECD:s expertgrupp ingick Karl Hallding, expert på Kina och miljö vid Stockholm Environment Institute. Han fick därmed en insyn i de kinesiska förhållandena och säger i en artikel skriven av SVD:s miljöreporter Susanna Baltscheffsky den 6 december 2006: ”Det finns initierade bedömningar som säger att utsläppen av koldioxid i Kina kan vara som så mycket som 50% högre än vad som uppges”. I ingresstexten till artikeln står det ordagrant: ”Experter menar att Kinas utsläpp i själva verket kan vara större än USA:s redan nu”. Karl Hallding fortsätter, eftersom att han tvivlar på att Kinas statistik stämmer med verkligheten: ”Kinesisk statistik skall man ta med en stor nypa salt. Det finns väldigt mycket småskalig kolbrytning och koleldning i Kina som de säkerligen inte har kontroll över. Ett annat exempel är att beslut på central nivå inte efterlevs lokalt. Man beslutar exempelvis att alla små cementfabriker, som är en stor utsläppskälla, skall stängas. Men så öppnas de igen”.

Karl Hallding säger: ”Det finns anledning att fundera över om inte Kina redan är den största utsläpparen av i alla fall koldioxid”. Av 20 av världens mest nedsmutsade storstäder ligger 16 i Kina. Karl Hallding anger flera skäl ”Kina är till största delen ett fattigt U-land med dåliga system för datainsamling. Mer än hälften av befolkningen hör till de allra fattigaste. Bara cirka 3% (40 miljoner) lever på Västerländsk nivå. Dessutom är efterlevnaden av miljölagar och arbetsmiljölagar minst sagt dålig ute i landet, i städer och provinser där företag är verksamma. Den ekonomiska utvecklingen går före andra hänsyn.

Dessutom finns det mycket korruption. Ledarna på den nivån är ofta både kommunistiska politiska ledare och har affärsintressen”.

Ett troligt scenario som Karl Hallding presenterar är att planerade och beslutade kolkraftprojekt i Kina fram till 2012 innebär en ökning av utsläppen som kan vara upp till fyra gånger större än de minskningar som Kyoto-protokollet ger.

Kinas fusk med den nationella statistiken gäller säkert också den kommunistiska diktaturens siffror för landets koldioxidutsläpp. Det kan alltså redan vara så, att man för flera år sedan passerat USA. Om den svenska medievänstern år efter år kritiserar USA med hjälp av förfalskade siffror från sitt eget ”idolland” är det mycket illa. I Susanna Baltscheffskys artikel yttrar sig Lars Westermark, chef för klimatavdelningen vid Naturvårdsverket. Han säger ”Man kommer aldrig att få med Kina om inte USA visar ledarskap och gör någonting”. Tydligare kan inte den groteska antiamerikanismen uttryckas, det är alltså USA:s fel att Kina har en galopperande ökning av sitt koldioxidutsläpp!

27/2/2007

Osvenska cancernyheter

Filed under: Åldrande,Cancer,Hälsa,Hjärtat,Kost,Motion,Politik — Björn @ 9:13

Inget svenskt universitet håller sig med en separat avdelning för förebyggande av cancer, men utomlands hittar man många. Det är naturligtvis dels en resursfråga men dels också en medicinsk sakfråga, tyvärr också ofta politiserad.

Februari månad är i USA utsedd till ”The National Cancer Prevention Month”, också det en företeelse som helt saknas i Sverige. Vid Universitetet i Texas med M. D. Anderson Cancer Center (namnet låter oss förstå att ättlingarna till våra utvandrade svenskar har kommit längre i sitt förebyggande tänkande, än de svenskar som stannat i Sverige) redogör Elise Cook, professor för ”The Department of Clinical Cancer Prevention”, hur man på detta universitet ser på möjligheten att förebygga cancer.

Enligt Nationella Cancer Institutet (NCI) så reducerar motionerande kvinnor sin risk att få bröstcancer med 40% och män minskar sin prostatacancerrisk med 10-30% genom att vara fysiskt aktiva. Mycken forskning talar också för att motion motverkar också andra cancerformer som t.ex. den vanliga tjocktarmscancern.

M. D. Andersons cancercenter råd för att förebygga cancer lyder alltså:

Motionera dagligen. Om motionen är en DAGLIG vana är det mycket sannolikare att den regelbundet genomförs.

Ät mycket frukter, vegetabilier och fullkornsprodukter.

Rök inte.

Sola klokt.

Begränsa eller upphör med alkoholintag.

Följ rekommenderade screeningprogram.

Skaffa kunskap om din släkts specifika cancerrisker.

För hereditärt tungt belastade riskpersoner kan användning av cancerbromsande mediciner övervägas.

Sedan är det ju bara att konstatera att detta program i mycket hög grad också motverkar Västvärldens ännu vanligare sjukdomsgrupp, hjärt-kärlsjukdomarna.

Följer man programmet slår man alltså två mycket fula flugor i en smäll!

24/2/2007

Familjeterapi med KBT mycket framgångsrik

Filed under: Den goda tvåsamheten,Familjen,KBT,Psykisk hälsa — Björn @ 9:30

Vid den just nu pågående stora, årliga vetenskapskonferensen i USA anordnad av AAAS (American Association for Advancement of Science) har många nyheter presenterats, bland annat en banbrytande undersökning om fungerande familjeterapi.

SBU (Statens Beredning för Utvärdering av Medicinska Metoder) och andra kritiskt granskande internationella institut, Cochrane t.ex., har konstaterat att familjeterapin aldrig någonstans i världen utvärderats tillräckligt vetenskapligt med kontrollerade, randomiserade studier. Därför är det mycket viktigt att kongressen innehåller en sådan presentation. MedicalNewstoday återger forskningsrapporten den 23 februari 2007 under rubriken ”Building on parental memories of loving care best treats childhood trauma”.

Vetenskapsrapporten presenteras av PhD Alicia Lieberman från universitetet i San Francisco. Hon beskriver en familjeterapimodell med ett stort nytänkande i sig! Det viktiga med modellen är att den är rigoröst vetenskapligt utvärderad. Barnen och föräldrarna är randomiserade och kontrollgrupp finns. Forskningen har alltså en hög kvalitet, som vanliga psykodynamiska modeller aldrig innehåller.

Man har hittills behandlat 400 barn med terapin som man kallar ”Child Parent Psychotherapy”.

PhD Lieberman talade under rubriken ”Farans ekologi och motståndskraftiga kulturer, barn i extrema situationer (Ecologies of Danger and Cultures of Resilience: Children in Extreme Situations)”.

Ett mycket viktigt och nytt moment i terapin är att man går längre än i de vanliga terapierna som i sämsta freudianska anda bara fokuserar på föräldrarnas känsla av hopplöshet och fruktan: ”The therapy step BEYOND traditional treatment that focuses primarily on the parents’ own experiences of helplessness and fear”. I bästa Kognitiv Beteende Terapi-anda har man äntligen upptäckt att detta ältande av negativa känslor inte räcker, inte alls är effektivt nog: ”It is important to focus on trauma, but we have learned that it is MORE EFFECTIVE to simultaneously help parents to focus on events in their lives that give them pleasure, fulfillment and hope as they raise their children”.

Det gäller alltså att upptäcka ”änglarna i barnkammaren”, alltså de ögonblick i barnets liv och föräldrarnas egen barndom då barnet (både det nuvarande och det som föräldern en gång var) kände sig förstått, accepterat och älskat.

Genom att – tvärtemot vad freudianismen gör – hjälpa föräldrarna att minnas sina ”egna änglar” hjälper man föräldrarna att bryta deras ofta livslånga perioder av felaktigt föräldrabeteende: ”By helping parents recall their own ”angels” — childhood moments when they felt unconditionally loved and accepted helps them break their own generations-long cycles of maltreatment”.

PhD Lieberman publicerade förra året en randomiserad, kontrollerad delstudie på 75 barn i åldrarna 3-5 år som tillsammans med sina mödrar fick den Kognitiva Beteende Terapi-präglade behandlingen. Behandlingstiden sträckte sig över 6-12 månader. Vid uppföljningen 1 år senare fanns förbättringarna kvar och hade till och med förstärkts hos mödrarna.

Friska relationer är fundamentet för individens hälsa. Det räcker absolut inte att ständigt likt ”cirkusåsnor” trava runt i det förflutnas elände!

”Healthy relationships are the building blocks for individuals’ mental health”.

”Änglarna” – kärlekens läkande ögonblick finns alltid kvar!

23/2/2007

Överdrivet miljölarm har skadat många barns hjärnor

Filed under: Den friska hjärnan,Familjen,Kost,Kultur,Psykisk hälsa — Björn @ 9:39

Den moderna kunskapen om barndomen ”flyttar alltmer in” också i fostertiden. Villkoren för det i livmodern växande barnet blir alltmer observerat och studerat ur hälsosynpunkt. Det är numera välkänt, att både alkohol och rökning, vår tids största ”kulturdoping”, mycket ogynnsamt påverkar det växande fostrets hjärna.

Forskare i England har i samarbete med forskare från USA:s Socialstyrelse (National Institute of Health, NIH) tidigare visat att Omega-3 i feta fiskar förstärker barnets hjärnutveckling, något som har lett till att man sett att den allmänna kapaciteten hos organet ökat upp till 3-4 års ålder. Nu har man gått ett steg längre och visat att bristen på Omega-3-fett kan ha effekt ända upp i 8 års ålder. Personligen tror jag att den skadliga effekten sitter i ända upp i vuxenlivet.

Denna nya forskningsrapport har återgivits och kommenterats i BBC News, Dagens Medicin och Aftonbladet så här långt. BBC News skriver: ”Eating fish and sea-food during pregnancy has long-lasting benefits for the child”. Texten fortsätter ”Children of mothers who had eaten lots of fish during pregnancy had better communication and social skills at seven years old, the Lancet papers says”. Originalrapporten är alltså publicerad i prestigiösa tidskriften ”the Lancet” den 17 februari 2007. Forskarnas egen rapport börjar med meningen: ”Sea-food is the predominant source of Omega-3-fatty acids, which are essential for optimum neural development”.

De 7 forskarna som alltså publicerar sig i senaste numret av the Lancet leds av professor emeritus Jean Golding från universitetet i Bristol. I gruppen ingår också medarbetare från NIH. Professor Golding är emeritus professor vid Pediatriska och Perinatala Epidemiologiska avdelningen vid Bristoluniversitetet och hon har en lång lista av publicerade vetenskapliga rapporter bakom sig.

Man frågade alltså nära 12000 gravida kvinnor om deras fisk- och skaldjurskonsumtion i fostervecka 32. Man vet att fostret får Omega-3 i sig via placentan och efter födelsen via bröstmjölken. Man följde barnen från och med ett halvt år till åtta års ålder.

Det är mycket viktigt i sammanhanget att påpeka att man matchade för hela 28 andra faktorer som skulle kunna vara av betydelse i sammanhanget, faktorer som t.ex. socioekonomiska förhållanden, mammans rökning, mammans kost för övrigt.

Hos barnen tittade man på social förmåga, förmåga att uttrycka sig i tal, öga-hand-koordinationen och det totala IQ:t.

Man kunde då visa att om kvinnorna bland annat skrämda av miljölarmen åt mindre än 350 gram fisk och skaldjur per vecka, så ökade risken med 50% för barnen att hamna i gruppen med lägst intelligens, framför allt verbalt. Dessutom ökade risken för mindre utvecklat beteende, sämre rörelseförmåga, sämre social utveckling.

Professor Jean Golding menar att utifrån denna och tidigare undersökning bör man rekommendera kvinnor att äta en blandning av olika fiskar och framför allt få i sig feta fiskar som lax, makrill, stor och liten sardin.

Miljölarmen om fiskarnas farliga miljögifter har slagit igenom i hela Västvärlden och i England rekommenderar man gravida kvinnor att äta högst 2 portioner fet fisk i veckan. I Sverige är Livsmedelsverkets rekommendationer till gravida 125 gram fisk 2 gånger i veckan. Sett med utgångspunkt från dessa färska forskningsresultat blir det alldeles för litet. Eftersom för Sveriges del miljögifterna finns mest i insjö- och Östersjöfisk är det viktigt att påpeka att den, som snabbt vill korrigera sin situation, skall göra det genom att öka konsumtionen av fet uthavsfisk från Atlanten. Det kan vara skäl i det här sammanhanget att påpeka att Omega-3 också går att få ifrån de bästa vegetabiliska oljorna, som rapsolja, linfröolja, valnötter innehåller mycket Omega-3.

Som vanligt kan smala specialistiska ”fackidiotier” i sin ”alarmism” grovt försumma det viktiga helhetsperspektivet och myndigheterna har låtit sig missledas och varnar sedan länge för fiskätning utan att veta, vad den varningen egentligen har för betydelse sett ur ett större perspektiv. Det är den yngre generationen som fått och får betala priset med i många avseenden nedsatta funktioner i hjärnan.

Som så många gånger förr blir ”det bästa” det godas fiende!

22/2/2007

Trevliga nyheter i repris

Filed under: Hjärtat,KBT,Läsekretsen,Psykisk hälsa — Björn @ 9:07

Den tidigare mycket svårbehandlade sjukdomen hypokondri kan numera framgångsrikt behandlas med Kognitiv Beteende Terapi. Om det skrev jag under rubriken ”Den goda klokhetens psykologi är bäst” den 3 november 2006.

Nu nästan 4 månader senare återkommer denna glädjande rapport i form av en helsidesartikel i gårdagens nummer av Läkartidningen. Där skriver överläkare Cecilia Svanborg, Psykoterapienheten City, Norra Stockholms psykiatri, om samma forskningsrapport som jag redogjorde för och Läkartidningsartikeln har rubriken ”Specialdesignad KBT hjälper vid somatiseringssyndrom”.

Överläkare Svanborg påpekar också hon, att den vanliga terapin är nästan ett totalt misslyckande genom att, som jag, berätta att bara 5% blir förbättrade av den vanliga terapin, men hela 40% blir förbättrade genom KBT, alltså 8 gånger så många!

Överläkare Svanborg gör ett viktigt tillägg. Hon påpekar att Kognitiv Beteende Terapi också hjälper bättre mot en rad ”somatoforma” (psykosomatiska) syndrom som hon räknar upp: ”Kroniskt trötthetssyndrom, smärtsyndrom, fibromyalgi, syndromet irritabel kolon och tinnitus (öronsusningar)”. Den Kognitiva Beteende Terapin visar alltså sin överlägsenhet vid allt fler sjukdomar.

Hon skriver inledningsvis ordagrant: ”Hittills har ingen behandling, varken farmakologisk eller psykoterapeutisk, kunnat visa övertygande förbättring av symtom eller funktionsförmåga hos dessa patienter med multipla symtom. KBT-behandling har däremot visat sig ha effekt vid ett flertal studier framför allt på psykiska symtom men även på psykiskt lidande och funktionsnedsättning”.

Hennes slutsats blir densamma som jag presenterar i min kommentar.

Den 15 februari 2007 skrev jag (Middagsvilan motverkar hjärtinfarkt) om den låga hjärtinfarktförekomsten i Medelhavsområdets siestaländer. I Dagens Medicin av den 21 februari 2007 finns ett referat av samma forskning som jag åberopade under rubriken ”Daglig tupplur räddade livet på arbetande män”. Ingresstexten lyder ”En tupplur mitt på dagen sänkte risken för kranskärlssjukdom med hela 64 procent”.

Det är trevligt när bra och viktig forskning går i repris.

21/2/2007

Hjärnans könsskillnader provocerande för politiskt korrekta

Filed under: Den friska hjärnan,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:46

Institutionen Vetenskap & Allmänhet har visat att allmänhetens intresse för medicinska forskningsnyheter är mycket stort (78%), ja, det är det forskningsområde som toppar listan. Det är därför mycket viktigt att just vetenskapliga perspektiv och inte politiska förmedlas och dominerar.

I en alldeles ny bok om hjärnan inleder professor Annica Dahlström med en mycket uppseendeväckande text. Annica Dahlström är professor i histologi och neurobiologi, är också ordförande i European Society for Neurochemistry och ledamot i Vetenskapsrådet och i Göteborgs Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhälle. Hon har också styrelseuppdrag i Försvarshögskolan, Svenska Parkinsonförbundet och Hjärnfonden.

I inledningen av hennes nyutkomna bok: ”Könet sitter i hjärnan” berättar hon om vad som blev något av ett startskott för hennes uthålliga sökande efter sanningen. Hon blev en dag uppringd av en kollega, en kvinnlig professor vid en annan fakultet och samtalet utspann sig som följer (ordagrant taget ur hennes bok):

”Annica, det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor!”

”Vad intressant NN, jag skulle gärna vilja ha litteraturreferenserna, eller har du kanske forskat själv?”

”Nej det har jag inte, men även om det skulle finnas skillnader får vi aldrig säga det!”

”Men NN, detta är ju ett mycket egendomligt uttalande från ett universitet, som skall värna om sanningen i forskningen!”

”Ja, ja, det kan tyckas. Men så är det i alla fall, du kan förstöra mycket om du fortsätter”.

Ja, därmed var saken klar. Annica Dahlström kände att hon hade en mission: att berätta om olikheterna i hjärnan som gör att män och kvinnor är bra på olika saker och därför kompletterar varandra. Det är mycket sällan som vi så här tydligt får direkt insyn i det dolda politiska spelet bakom universitetens fasader. Man kan verkligen förstå den nya regeringens avsikter att se till att inte styrelseplatserna för universiteten blir till reträttplatser för avdankade politiker.

Eftersom jag tidigare skrivit i ämnet (Kvinnans hjärna är större, 5 augusti 2006), har jag med stort intresse tagit del av en alldeles aktuell debatt på DN:s debattsida där en häftig replikväxling mellan Annica Dahlström och fyra icke-experter, som uppenbarligen hyllar det politiskt korrekta, har brutit ut.

Att idag skriva och producera en bok om hjärnan, och påstå att det finns grundläggande skillnader mellan könens anatomiska hjärnuppbyggnad och funktioner, är för de politiskt korrekta förstås som att ”svära i kyrkan”.

Jag gör just idag en sökning på Medline med sökorden ”brain and gender differences” och får då 4621 träffar, när jag byter ut ”differences” mot ”similarities” får jag bara 23 träffar. Att forskningen på hjärnans könsolikheter fullständigt exploderat under de sista 10 åren syns därför tydligt i dessa siffror.

Ett enda purfärskt exempel bara. I tidskriften ”Psychological Medicine” publicerade 7 forskare i januari i år en rapport från Avdelningen för Biologisk Psykiatri vid Universitetet i Innsbruck och den landar i följande sammanfattning: ”Conclusion: Our findings suggest gender-related neural responses to emotional stimuli and could contribute to the understanding of mechanisms underlying the gender disparity of neuropsychiatric diseases such as mood disorders”. Det är sedan länge väl känt att kvinnan under livsloppet drabbas dubbelt så ofta av depressioner än mannen. Könsskillnader på den punkten är mycket slående.

På DN:s debattsida den 18 februari 2007 (tillgänglig online) skriver 4 icke-experter en mycket kritisk artikel med rubriken ”Påhittade fakta om könsbiologi utgör missbruk av forskarroll”. De fyra skribenterna utgörs av en psykologistuderande, en doktorand i farmakologi, en läkare utan angiven specialitet (Cecilia Chrapkowska) och en professor i mikrobiologi, Agnes Wold. I ingresstexten står det att artikeln är skriven av Agnes Wold och hennes ”kolleger”, därmed har man tänjt ordentligt på kollegebegreppet.

Alla fyra är alltså icke-experter på det område som Annica Dahlström sysslat med sedan många år. Inlägget har karaktär av ”glada akademiska amatörer”. Det är inte första gången som Annica Dahlströms texter frontalkolliderar med den politiska korrektheten.

För några år sedan begick en redaktör på Landstinget i Norrbotten misstaget att be Annica Dahlström att medverka i en upplysningsskrift om jämlikheten. När hennes bidrag kom in underkändes det ögonblickligen och uteslöts, men efter att denna uteslutning blev känd och omskriven flera gånger i rikspressen backade till och med ”jämlikhets-fundamentalisterna” på Norrbottens Landsting och hennes bidrag fick ingå i publikationen.

Annica Dahlström har nu svarat sina, i hennes eget expertämne helt obevandrade kritiker, i en DN-artikel den 20 februari 2007. Hon skriver i inledningen ”Agnes Wold och medarbetare har skrivit en artikel på DN debatt med anledning av min bok ‘Könet sitter i hjärnan’. De gör det med felcitat, lögner och utan några vetenskapliga diskussioner. Min bok är ett koncentrat av de senaste 15 årens intensiva internationella forskning om hjärnan och hur hjärnan påverkar beteendet. Kunskapen om anatomiska och fysiologiska skillnader är kända sedan sent 1990-tal och kunskapen om hur hjärnan hos merparten män och merparten kvinnor skiljer sig bearbetas intensivt med hjälp av funktionell magnet-resonans-imaging (fMRI)”.

Det kan vara värt att påpeka att när jag som intresserad läsare går in i Medlines datasystem hittar jag tidskriften ”Neuroimage”, en tidskrift som alltså uteslutande sysslar att publicera bilder av hjärnan.

Annica Dahlström skriver vidare ”Man anser även att jag missbrukat min ställning som forskare. Det är en mycket allvarlig beskyllning! Jag kan lika gärna vända på denna anklagelse; författarna (till debattinlägget) missbrukar sin ställning till att försöka förhindra spridning av vetenskapliga resultat till den befolkning som utgör grunden för vår forskartillvaro och den slutliga ‘kunden”.

I ingresstexten till Annica Dahlströms inlägg står det: Politiskt korrekta forskare kräver stopp för obekväm forskning om mäns och kvinnors olika hjärnor.

Svenska folket har via en enkät på uppdrag av Institutet för Vetenskap & Allmänhet tydligt sagt att man vill ha vetenskaplig korrekt sanning och inte tillrättalagd politiskt korrekt osanning.

20/2/2007

Amning skyddar kvinnan mot cancer och hjärt-kärlsjukdom

Det är sedan länge känt att kvinnor som ammar löper mindre risk att få bröstcancer, ju längre amning desto mera skydd mot sjukdomen.

Nu kommer också en mycket färsk forskningsrapport, som visar, att amning skyddar inte ”bara” mot kvinnans näst största livshotande sjukdom, utan också mot den största!

Kvinnans vanligaste dödsorsak är hjärt-kärlsjukdom vilket betyder, att allt som kan göras för att motverka denna den största ”kvinnomördaren” är mycket viktigt. Många kvinnor tror att bröstcancer är kvinnans största dödsorsak, men det är den inte, utan det är istället hjärt-kärlsjukdomarna.

Forskningsprojektet leds av Dr. Alison Steube från Harvard Medical School och det presenterades förra veckan i ett möte för The Society for Maternal-fetal Medicine i San Fransisco. Att det är forskare från Harvarduniversitetet som står bakom rapporten borgar för att undersökningen håller hög kvalitet. Resultatet har publicerats i flera tidningar, bland annat i senaste numret av New Scientist.

Dr. Alison Steube säger: ”For hundreds of thousands of years birth has been followed by breastfeeding, so when birth is no longer followed by breastfeeding it is not surprising that there are consequences”. Dr. Steube påpekar alltså att under hundratusentals år har graviditeten alltid följts av bröstuppfödning, men när det inte längre är fallet, är det inte överrraskande, att det leder till konsekvenser. Under graviditeten lägger kvinnan upp näringsförråd, fettet och vikten ökar och hennes blod blir också ”fetare”. Denna uppladdning är ogynnsam, om den blir bestående, men tillståndet normaliseras av långvarig amning.

I den Harvardbaserade studien följde man nästan 100.000 sjuksköterskor och deras barnafödande under en 16-årsperiod, från 1986 till 2002. Man kunde då visa att de kvinnor som långtidsammat hade 20% lägre risk att få en hjärtinfarkt jämfört med de flaskmatande, icke-ammande kvinnorna och det för de kvinnor som totalt hade ammat under sammanlagt minst 2 år efter graviditeterna. Undersökningen visar alltså att ett barn, eller flera som ammas under minst 2 års tid innebär en stor hälsovinst för mamman.

Det är viktigt att påpeka att studien är mycket välgjord och att man därför matchat för övriga riskfaktorer som ärftlighet, rökning, kost och motion.

När spädbarnet gnyr vid 2-tiden på natten och mamman lägger barnet till sitt bröst förbättrar hon sin egen hälsosituation avsevärt. Kolesterolbildningen under natten uteblir eller minskas. Amningen är dessutom lugnande (via det mjölkutdrivande och kontaktskapande hormonet oxytocin) och därmed sömnbefrämjande. Jag kan försäkra att den hälsovinsten får inte mannen när han klockan 2 på natten tvingas lämna sängen och gå upp för att vispa ihop en flaska bröstmjölksersättning.

Svenska föräldrar skiljer sig extra mycket i just de allra viktigaste småbarnsåren, varför det är viktigt att visa på att i det här sammanhanget är den vetenskapliga sanningen större än den politiska. Nattmatandet av dibarn har politiskt gjorts om till en könsrollsfråga, något som säkert bidrar till att spränga åtskilliga äktenskap.

I Sverige där pappas flaskmjölk anses vara lika bra som mammans bröstmjölk är forskningsrresultat som detta något som mediavänstern ständigt försöker tiga ihjäl och det bidrar till att jag vill skriva just om detta och därmed inte bidra till den mörkläggning av ämnet som massmedia ständigt håller på med.

Denna forskningsnyhet är av en utomordentligt stor betydelse och det betyder att i ett demokratiskt land som Sverige har medborgarna rätt att få veta hela sanningen men ”mediekratin” tiger noga om detta (se nyhetsportalen.se) eftersom det är ”fel” forskningsnyhet. Eftersom Sverige har nästan unika möjligheter att erbjuda kvinnan förutsättningar för ”betald” långtidsamning är detta forskningsresultat extra viktigt här.

Sammanfattningsvis betyder detta att långtidsamning skyddar kvinnan mot de 2 största folksjukdomarna i Västvärlden, cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Older Posts »

Powered by WordPress