Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/8/2016

Älskade Margareta

Inom mig finns du också just nu, också just i det här rummet.

Och jag talar till dig.

Vid 33 års ålder hade jag som du vet en epifani som för alltid förde mig in på ditt stora yrkesområde.

Det vetenskapliga författandet.

Vi träffades sent i livet – båda två seniorer – i slutet av förra årtusendet.

Vi var tillräckligt väl förberedda – du hade skrivit till mig – du hade läst i mina böcker.

Det ledde till att det ögonblickligen slog gnistor mellan oss.

Jag fick omgående uppleva din fantastiska förmåga till fokusering – din förmåga att plötsligt i ett koncentrat bli dig själv – att i bästa mening bli din inre människa.

Bakom din till synes stillsamma fasad finns, fanns en frigörande kraft vars styrka jag aldrig förut hade mött.

Under 20 års tid har jag i fyra stora steg fått se och uppleva kärlekens fantastiska utveckling och mognad. Resan genom livet har tillsammans med dig lett till en djupare förståelse av kärlekens villkor.

Just nu står den nya förståelsen av kärleken i dörröppningen – och knackar på.

Denna den sista resan hade jag velat göra med dig – fullborda med dig.

Men döden ville annorlunda.

Margareta – hör mig – jag älskar dig

25/8/2016

Snart i Medelhavet

Filed under: Allmänt,Evolution,Fåglar,Natur,Politik — Björn @ 11:22

IMG_1471_redigerad-1

Den svenska storskarven flyger snart till bla Medelhavet – dom svenska vinterskarvarna kommer från ffa Ryssland

3/7/2016

”Att inte sola är lika farligt som att röka”

Det är rubriken på en artikel som SVT Nyheter/Opinion lägger ut idag den 3 juli 2016 och den rekommenderas verkligen till läsning. Eftersom artikeln i sin typografiska ursprungsversion innehåller mycket luft och dessutom en bild har jag komprimerat typografin och exakt återgett texten i artikeln – och den kan läsas här nedan.

solnyhet

 

2/6/2016

”Dags att rädda jorden från människorna?”

Ovanstående överskrift är direkt hämtad från gårdagens Under-strecket-artikel i Svenska Dagbladet.

Edward O Wilson är professor emeritus vid Harvarduniversitetet och har trettio böcker bakom sig, kommer nu vid 85 års ålder ut med boken ”Half earth. Our planets fight for life”. Wilson uppfattas av många som 1900-talets Charles Darwin och hans författarskap har fått mycket stort inflytande.

Boken recenseras och kommenteras av Staffan Ulfstrand som är professor emeritus i zoologisk ekologi vid Uppsala universitet. Artikeln rekommenderas till läsning i sin helhet. Jag väljer att plocka ut ett fåtal citat ur texten.

Just nu sänds för övrigt på TV en rad program signerade David Attenborough, där han på ett oförblommerat sätt pekar på att jordens överbefolkning måste vägas in när man ska förstå dagens natur- och miljöproblem.

Det står i Ulfstrands text t.ex. ”Påven har … från sin stol uttalat att alla ansträngningar måste göras för att bevara livet på jorden i alla dess former.” Eftersom vi verkligen inte är vana vid så entydiga besked från Katolska kyrkan är det viktigt att denna ideologiska kursändring hos Påven blir allmänt känd.

Staffan Ulfstrand skriver ordagrant: ”Säkerligen är vi ense om att en värld som drastiskt byggs om med enda mål att klara försörjningen av en enda art, nämligen oss, är något av ett mardrömsscenarium.” Det är en insikt som omfattas av en insiktsfull minoritet.

Ulfstrand skriver vidare ”Vår egen arts populationstillväxt och drastiskt ökande resurskonsumtion per individ är ett akut hot mot den biologiska mångfalden – livet på jorden.”

Hans Roslings spådomar om befolkningstillväxtens snara minskning tror inte professor Ulfstrand på. Han skriver: ” Allt talar för att jordens befolkning kommer att fortsätta att öka under ytterligare ett antal decennier och att människor i alla länder kommer att kräva höjd levnadsstandard.”

28/4/2016

Klimatförbättringen leder till att snart kan Svarthättans underbara silverdrill höras också i Norrbottens inre

Filed under: Evolution,Fåglar,Natur — Björn @ 7:00

klippnsc

 

9/4/2016

Att sola är viktigt för vår hälsa

I gårdagens SVT-nyheter finns en rubrik med formuleringen: ”Snart ger solen all D-vitamin du behöver”. Det låter ju bra men enligt modern forskning behöver vi också sola för att aktivera viktiga kväveföreningar – om det säger artikeln ingenting.

solvitamin

 

 

24/3/2016

Kriminaliseringen av jakten på Sillgrisslan blev artens räddning

Filed under: Allmänt,Evolution,Fåglar,Kultur,Mediekratin,Natur,Politik — Björn @ 10:03

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade igår nyheter om skattningen av beståndet av Sillgrisslor i Östersjön. Och eftersom fågeljakten är utomordentligt kontroversiell väljer jag att återge båda artiklarna.

Svenska jägare har sedan länge haft ett alldeles för okänslig inställning till arternas överlevnad och det har resulterat i att ett 25-tal arter i Sverige har utrotats – framförallt genom direkt jakt men också genom indirekta effekter av närvaron i naturen.

Utrotningen av svanarna, skarvarna, gässen, garfågeln och sillgrisslan visar på att jägarnas nöjesjakter hade katastrofala effekter för många svenska fågelarter.

På Antarktis finns det flera arter storvuxna pingviner men deras representant i Arktis utrotades för nu snart 200 år sedan. Det var Garfågeln – en pingvinstor alka – som fanns längs hela Nordatlantens kuster inklusive den svenska västkusten. Den var som alla pingviner helt flygokunnig och förföljdes obarmhärtigt till dess att också det sista paret berövades livet med berått mod.

I den förnämligt faktaspäckade boken ”Svensk fågelatlas” publicerad vid Ekologiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med Artdatabanken finns viktig text att läsa på sidan 252 i den 550 sidor tjocka boken.

Där står ordagrant: ”En mycket intensiv äggplockning tillsammans med en ivrig jakt ledde emellertid till en kraftig minskning. Inom loppet av 30 år försvann arten från område efter område, och 1880 var arten försvunnen från samtliga tidigare häckningsplatser utom från Stora Karlsö där ett 20-tal individer ståndaktigt höll sig kvar (möjligtvis fanns några par kvar även på Lilla Karlsö.”

Sättet att att plocka ägg ser likadant ut över hela Norden – man går alltså tillväga på samma sätt i Norge, Island och Nordamerika. Men det viktiga är att populationerna utanför Sverige är av mycket större format och tål därför en långt hårdare beskattning än den som svenska jägare bedrev fram till 1800-talets slut då bara cirka 20 par återstod.

Den svenska Östersjösillgrisslan fiskar i ett insjöhav som i stor utsträckning har bräckt vatten och därmed inte lika stor fiskproduktion som Atlantkusten i stort sett överallt har. Viktigt är också att påpeka att Sillgrisslan bara lägger ett ägg – det betyder alltså att den måste häcka minst två gånger för att de båda föräldragenerationerna ska statistiskt vara ersatta av en + en unge. Fågeln skrider dessutom inte till häckning förrän den är 4-5 år gammal och det betyder förstås att de många fåglar som skjuts innan könsmognaden inte kommer att få någon avkomma.

Att nu arten efter mer än hundra års fridlysning återhämtat sig så är det förstås mycket glädjande men samtidigt en allvarlig påminnelse om hur den legala jakten – och den alltid förekommande illegala jakten – kan – om den inte regleras slå ut en jättestor fågelpopulation ur ett mycket stort innanhav.

Världen över anser nu vetenskapsmän av alla sorter att vi har gått in i en helt ny utvecklingssituation vad beträffar människans relation till planeten Jorden i sin helhet och man är enig om att vi nu – och sedan flera tusen år – lever i Antropocen – en tidsålder som karaktäriseras av att människan successivt och sett med biologiska mått mycket snabbt utrotar art efter art.

Sammanfattat betyder det att om den katastrofala artutrotningen ska kunna hejdas måste globalt det artskyddstänkande som den svenska Sillgrisslan kommit i åtnjutande av att bli regel för alla övriga svenska fåglar och för världens i stort.

Det finns både goda men också dåliga signaler om att det nya synsättet just nu kan slå igenom. Vi får just veta att en jägare på mycket nära håll skjutit en Havsörn i Danmark och att 50 000:- utfästs som belöning till den som hjälper till att identifiera tjuvskytten.

klippdnsvd

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress